Бурачек Віктор Романович

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Народився 4 березня 1959 р.

Освіта:

У 1981 році закінчив фізичний факультет Чернівецького державного університету.

Трудова діяльність:

З 1981 р. по 2001 р. працював на кафедрі напівпровідникових матеріалів фізичного факультету ЧДУ. З 1982 по 1985 роки навчався у стаціонарній аспірантурі ЧДУ. У березні 1988 року захистив кандидатську дисертацію на тему «Вплив ізовалентних домішок на фізичні властивості телуриду кадмію».

З 2001р. по 2006р. працював на посаді завідувача кафедри вищої математики, комп’ютерної техніки та інформаційних систем Буковинського державного фінансово-економічного інституту (після зміни назви – Буковинської державної фінансової академії). У 2006-2007 навчальному році – в.о. доцента кафедри фізико-математичних і природничих дисциплін Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет».

У Чернівецькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ працює з 2007 року. У грудні 2008 р. отримав атестат доцента кафедри інформаційних систем і мереж. З 2009 року очолював кафедру вищої математики та інженерно-технічних дисциплін ЧТЕІ. Основним напрямком наукових досліджень є математична обробка параметрів та характеристик економічних систем різного рівня, а також питання підвищення ефективності впровадження сучасних методів викладання у вищій школі. Постійно займається розробкою навчально-методичного забезпечення. Має більше 110 наукових та науково-методичних публікацій, з них 1 авторське свідоцтво на винахід, 26 навчальних посібників (у співавторстві), більше 25 наукових публікацій у фахових виданнях. Взяв участь більше ніж у 50 наукових конференціях різного рівня.

Кандидатська дисертація:

Тема кандидатської дисертації: «Вплив ізовалентних домішок на фізичні властивості телуриду кадмію». Дисертація захищена у 1988 році.


Наукові праці:

1. В.Р.Бурачек, К.С.Ульяницкий, В.И.Чоботар. Электрофизические свойства теллурида кадмия, легированного изовалентными примесями // Известия вузов. Физика. – 1985. – Вып. 28, №9. – С.118-120.

2. А.В.Савицкий, В.Р.Бурачек, К.С.Ульяницкий, М.Е.Кормыш. Влияние легирования некоторыми примесями на оптические свойства монокристаллов CdTe в области прозрачности // Журнал прикладной спектроскопии. – 1986. – Т.44, №3. – С.462-465.

3. V.R.Burachek, P.P.Beysyuk. On possible behaviour of isovalent dopants in cadmium telluride crystal lattices // Functional Materials. – 1997. – Vol.4, №2. – P.308-309.

4. A.V.Savitsky, O.A.Parfenyuk, M.I.Ilashchuk, P.M.Fochouk, V.R.Burachek. Associates formation in CdTe at high levels of native point defects // Journal Crystal Growth. – 1998. – Vol.184/185, №2. – P.1155-1159.

5. В.Р.Бурачек, П.П.Бейсюк. Термостимульована релаксація як метод дослідження широкозонних напівпровідників: Навчальний посібник. – Чернівці: ЧДУ, 1999. – 63 с.

6. А.В.Савицький, В.Р.Бурачек. Оптичні та фотоелектричні властивості напів-провідників: Навчальний посібник. Частина перша. – Чернівці: Рута, 1999. – 99с.

7. A.V.Savitsky, V.R.Burachek, O.A.Parfenyuk, M.I.Ilashchuk, K.S.Ulyanitsky. New optical materials for IR-technique based on cadmium telluride // Proceedings of SPIE, 1999, v.3890, p.430-437.

8. A.V.Savitsky, M.I.Ilashchuk, O.A.Parfenyuk, K.S.Ulyanytsky, V.R.Burachek, R.Ciach, Z.Swiatek, Z.Kuznicki. Thermostability of physical properties of cadmium telluride crystals // Thin Solid Films, 2000, v.361/362, №2, р.203-207.

9. А.С.Адонин, П.П.Бейсюк, В.Р.Бурачек, Т.С.Китиченко, А.П.Коровин, М.Н.Титов. Термостимулированная релаксация как метод исследования широкозонных полупроводников. – М.: "Техника-Про", 2000. – 96 с.

10. А.В.Савицький, В.Р.Бурачек. Оптичні та фотоелектричні властивості напів-провідників: Навчальний посібник. Частина друга. – Чернівці: Рута, 2000. – 93с.

11. А.В.Савицький, В.Р.Бурачек. Фотопровідність напівпровідників: Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2002. – 96с.

12. В.Р.Бурачек. Основи математичного програмування для економістів: Навчальний посібник. – Чернівці, БДФЕІ, 2002. – 80 с.

13. В.Р.Бурачек. Регіональні особливості інформаційного забезпечення розвитку малого бізнесу // Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України: Збірник наукових статей. – Харків: Фінарт, 2002. – С.333-334.

14. В.Р.Бурачек. Роль дисциплін математично-інформаційного циклу у підготовці фахівців фінансової галузі // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: Збірник наукових праць. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. – С.59-62.

15. В.Р.Бурачек. Банківські системи України та Молдови: спільні риси та відмінності // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: Збірник наукових праць. Вип. 6: Економічні науки. – Чернівці, 2005. – С.35-39.

16. В.Р.Бурачек. Основи теорії ймовірностей і математичної статистики для економістів: Навчальний посібник. – Чернівці: Букрек, 2005. – 152 с.

17. Бурачек В.Р. Основи наукових досліджень: Опорний конспект лекцій. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2008. – 62 с.

18. Бурачек В.Р. Моделювання кредитного ризику комерційного банку (на прикладі Укрексімбанку) / Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ: Збірник наукових праць. Вип. IV. Економічні науки. – Чернівці, 2008. – С.409-415.

19. Лабораторний практикум з математично-економічного моделювання (напрям підготовки 0305 «Економіка і підприємництво» професійного спрямування 030502 «Економічна кібернетика») / Укладач В.Р.Бурачек. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – 71 с.

20. Бурачек В.Р., Валецька Т.М. Про дистанційне навчання в ЧТЕІ КНТЕУ // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск І. – Кривий Ріг: Видавничий дім НМетАУ, 2010. – С.29-33.

21. Бурачек В.Р. Математика для економістів. Опорний конспект лекцій. Частина 1. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – 76 с.

22. Бурачек В.Р., Косяченко С.В. Моделювання економічних систем. Навчальний посібник. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2011. – 180 с.

23. Бурачек В.Р. Математика для економістів. Опорний конспект лекцій. Частина 2. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – 86 с.

24. Математичні моделі управління ризиком в економіці і на підприємстві. Конспект лекцій. Освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 030502 «Економічна кібернетика», професійне спрямування 03050201 «Інформаційні системи в економіці» / Укл. В.Р.Бурачек, В.Б.Середюк, О.І.Петрюк. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2012. – 74 с.

25. Бурачек В.Р. Математика для економістів. Опорний конспект лекцій. Частина 3. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 83 с.

26. Бурачек В.Р., Готинчан І.З. Актуальні проблеми викладання та оцінювання знань студентів-економістів з дисциплін математичного циклу // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Вип. 610-611. Економіка. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С.199-202.

27. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Математика для економістів»: дистанційний курс / В.П.Лавренчук, В.Р.Бурачек, І.З.Готинчан, І.І.Дрінь, А.Р.Семчук. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2013. – 362 с.

28. Методичні рекомендації до розробки навчально-методичних видань / Укл. Полянко В.В., Михайловська О.В., Луник Н.Т., Шимко А.В., Николайчук О.М., Валецька Т.М., Бурачек В.Р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – 96 с.

29. Бурачек В.Р. Статистичний аналіз і економіко-математичне моделювання в економічних дослідженнях. Конспект лекцій. Освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», галузь знань 0305 «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 030503 «Міжнародна економіка». – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2014. – 103 с.


Наукові інтереси: Моделювання економічних систем різного рівня; методика викладання фундаментальних дисциплін у вищій школі.

Викладає дисципліни: Економічна інформатика, Інформаційні системи і технології в управлінні, Моделювання економіки, Моделювання системних характеристик в економіці, Математика для економістів, Статистичний аналіз і економіко-математичне моделювання в економічних дослідженнях.


Захоплення: краєзнавство, музика, література, туризм, авто.

Життєве кредо: «Віра у випадковість – це бажання уникнути відповідальності за вчинене».

E-mail: chair@chtei-knteu.cv.ua


Система Orphus