Загальні відомості

Свою сучасну назву - кафедра соціально-гуманітарних наук та права - кафедра отримала у 2014 році на виконання наказу ректора Київського національного торговельно-економічного університету А. А. Мазаракі від 11 квітня 2014 р. № 938, з метою підвищення ефективності функціонування системи управління якістю в інституті, забезпечення репрезентативності та приведення у відповідність назв факультетів і кафедр напрямам (спеціальностям) підготовки. На даний момент на кафедрі плідно працюють 11 штатних викладачів, з яких 3 – доктори наук, 2 - професори, 3 – доценти, 3 - кандидати наук, 5 – старших викладачів.

Організація та якість навчання з предметів, що читаються на кафедрі, визначаються вимогами державних стандартів. Кваліфікація усіх науково-педагогічних працівників відповідає дисциплінам, які вони викладають.

Планування науково-дослідної роботи відбувається з урахуванням наукових інтересів кожного члена кафедри та його наукової спеціалізації.

На кафедрі функціонує теоретико-методологічний семінар, в рамках якого розглядаються найбільш актуальні проблеми сучасної науки. Викладачі активно беруть участь в наукових конференціях та публікують свої дослідження у фахових виданнях.

Професор М. Ф. Юрій виконує обов’язки заступника Голови Спеціалізованої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій на факультеті історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, є членом координаційної ради Інституту історії РАН (Росія), членом редколегії збірника наукових праць «Питання стародавньої та середньовічної історії археології й етнології» та членом Спеціалізованої Ради з захисту кандидатських і докторських дисертацій на філософсько-теологічному факультеті ЧНУ. Крім того, як науковець, М. Ф. Юрій задіяний і до співпраці з Чернівецькою обласною держадміністрацією.

Викладачі кафедри беруть участь у розробці практичних і наукових рекомендацій з соціально-економічного та політичного розвитку Чернівецької області та громадському житті міста.

Успішно проводиться наукова робота серед студентів. З цією метою проводяться олімпіади, наукові конференції, круглі столи, майстер-класи, зустрічі з фахівцями-практиками, результатами роботи яких стали конкурси студентських науково-дослідних і творчих робіт на різноманітну тематику. Викладач-правознавець та політологи організовують зустрічі з працівниками правоохоронних та судових органів, а також Чернівецької міської ради з метою підвищення політичної та правової культури студентів.

Розвинуто співробітництво і з вузами України. В першу чергу, це головний університет (кафедра філософських та соціальних наук), Львівський національний університет імені Івана Франка (історичний факультет), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (історичний факультет), Національний університет «Юридична академія імені Ярослава Мудрого» (кафедри філософії, логіки, культурології, політології та соціології), Національний університет «Львівська політехніка» (кафедра політології та міжнародних відносин, кафедра міжнародної інформації), Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (кафедри філософії, соціології, міжнародних відносин, міжнародної інформації, політології та державного управління), Науково-дослідницький інститут європейської інтеграції та регіональних досліджень, Центр євроатлантичної інтеграції та безпеки, Центр канадських студій імені Рамона Гнатишина при ЧНУ та Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (історичний факультет).

Сучасне викладання обумовлено не простим репродукуванням отриманих знань, а їх творчим використанням для розв’язання нових, нестандартних завдань у нових, нестандартних ситуаціях. У зв’язку з цим розробка та впровадження інноваційних методів викладання є також необхідним елементом роботи кафедри соціально-гуманітарних наук, економічної теорії та права.

Приділяється відповідна увага методиці викладання, творчій розробці і вдосконаленню навчальних програм, створенню проблемних підручників та навчальних посібників, методичних розробок, застосуванню інтерактивних методів навчання (лекції-дискусії, семінари-діалоги, інтерактивні та ділові ігри, науково-практичні презентації, навчальні тести, швидке опитування, електронні підручники, візуальні матеріали тощо).

Кафедра соціально-гуманітарних наук та права має значні перспективи щодо підвищення навчально-методичного і наукового рівня, підвищення ролі і значущості інституту.