Безродна Стелла Миколаївна

Кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму

Освіта:

У 2010 р. закінчила Буковинську державну фінансову академію. Спеціальність: «Економіка підприємства». Кваліфікація: магістр з економіки підприємства, економіст.

Кандидатська дисертація:

У 2014 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Управління якістю продукції на підприємствах громадського харчування» у м. Київ в Національному університеті харчових технологій за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)».

У 2018 р. присвоєно вчене звання доцента з економічних дисциплін в Національному технічному університеті Харківського політехнічного інституту.

Сфера наукових інтересів полягає у дослідженні проблематики в напрямках: управління якістю, менеджмент підприємства, управління виробничою та невиробничою діяльністю, підвищення конкурентоспроможність продукції.

Публікації:

  1. Кадрове забезпечення якості системи управління підприємством. Приазовський економічний вісник (Класичний приватний університет), електронний науковий журнал (фахове видання). Випуск № 3(08) 2018, м. Запоріжжя, 2018 р. (0,5д.а.). – Index Copernicus, Google Scholar.
  2. 1. Значення системи управління якістю в стратегічному плануванні економічного розвитку підприємств / C.М. Безродна // Науковий вісник Буковинського державного фінансово-економічного університету. Економічні науки. – Чернівці: ПВКФ «Технодрук», 2015. – Вип. 28 (част. І). – С. 95-101. (0,5 д.а.). – (фахове видання).
  3. 2. Сучасний стан розвитку амортизаційної політики в Україні / C.М.Безродна, О.Б. Акілов, Р.О. Гусар // Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2016. – Вип. 11. – С. 267-271. – (0,6 д.а.). – (електронне наукове фахове видання).
  4. 3. Вплив якості на конкурентоспроможність продукції аграрних підприємств / C.М.Безродна, В.О. Лаготюк // Агросвіт. – Київ, 2016. – №15-16. – С. 32-35. (0,5д.а.). – (Index Copernicus, Google Scholar-видання).
  5. 5. Introduction of Foreign Experience for Product Quality Control at Enterprises. International Journal for Quality Research (ISSN 1800 – 6450). Vol. 11, 2017. – №4. – С. 869-886. (0,7 д.а.). – (SCOPUS-видання).

E-mail: bezrodnastella@ukr.net

Система Orphus