Спеціальність 075 «Маркетинг (Маркетинг. Рекламний бізнес)» охоплює всі складові комплексу маркетингу (товарну, цінову, комунікаційну, збутову політики), організацію проведення маркетингових досліджень, вивчення організаційних структур управління маркетингом. Основною метою підготовки фахівців з маркетингу є формування у студентів системи спеціальних теоретичних знань та умінь, необхідних в умовах жорсткої конкуренції та майбутній трудовій діяльності; розвиток глибокого економічного мислення та розуміння сучасних проблем впровадження маркетингу; вміння застосовувати набуті знання для аналізу маркетингового ринкового середовища, чинників, процесів та явищ; формування економічної культури; підготовка студентів до активної участі в економічному житті.

Майбутній фахівець з маркетингу отримує необхідний рівень знань з економіки підприємства, фінансів підприємства, інфраструктури товарного ринку, бухгалтерського обліку, менеджменту, міжнародної економіки, а також із професійно-орієнтованих дисциплін, що вивчають маркетингові дослідження, маркетингову товарну та цінову політику, теорію зв’язків з громадськістю, рекламу в Інтернеті, стратегічний маркетинг, маркетингові інформаційні системи, електронну торгівлю, управління лояльністю споживачів, маркетинг інновацій, ризики в маркетингу, управління продажем та мерчандайзинг, медіапланування, інформаційні війни, психологію торгівлі та ін.

Спеціальність 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Товарознавство та комерційна діяльність. Товарознавство та експертиза в митній справі. Товарознавство та комерційна логістика)» в умовах інноваційних складових ринкової економіки відіграє вагому роль, як у сфері виробництва, так і реалізації товарів та послуг. Торгівля суттєво розширюється, її функції ускладнюються, суттєво зростає роль і значення торгівлі в економічній системі і соціальній політиці, а також у сфері міжнародного товарного обміну. Зростає конкуренція, з'являються нові форми і методи торгівлі, підвищується рівень культури торгівлі та якості торговельного обслуговування. Загострення конкуренції на ринку призвело до необхідності визначення нових підходів до розвитку як оптової торгівлі, так і роздрібної. Зростання кількості виробництв та торговельних підприємств призводить до збільшення обсягу продажу різних груп товарів, а також до розвитку комерційної діяльності та товарознавства.

Особливого значення набуває товарознавство в управлінні товарними ресурсами, забезпеченості глобальної безпеки товарів, екобезпеки та недопущенні фальсифікації продукції. Все це тісно пов’язано з вивченням корисності нових товарів з метою формування самодостатнього торгового асортименту підприємств. Основними завданнями підготовки фахівців-товарознавців є детальне вивчення етапів проектування товару, сертифікації та стандартизації, закупівлі сировини та комплектуючих, товаропросування та збуту продукції.

Багатогранність проблем сучасного етапу економічного розвитку сприяє науково-дослідна робота професорсько-викладацького складу кафедри, яка здійснюється у тісній взаємодії з науковими та провідними торговельно-виробничими підприємствами і організаціями.

Науково-педагогічні працівники кафедри товарознавства, маркетингу та комерційної логістики беруть активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях, круглих столах, семінарах з питань товарознавства та експертизи товарів, розвитку маркетингової, рекламної, посередницької діяльності вітчизняних підприємств в умовах глобалізації та євроінтеграції, управління ризиками, що знаходить свій прояв у монографічних виданнях, публікаціях у фахових наукових журналах і збірниках наукових праць.