Основним завданнями навчального відділу є:

Функціями Центру з організаційно-виховної та культурно-спортивної роботи є:

1. Реалізація політики директорату з питань виховної роботи, визначення завдань національного, громадсько-патріотичного виховання здобувачів вищої освіти, сприяння формуванню їхнього світогляду.

2. Розробка положень, пропозицій, проектів наказів і розпоряджень директора щодо організації та удосконалення виховної роботи.

3. Вивчення та аналіз досвіду ведення організаційно-виховної та культурно-спортивної роботи інших ЗВО, у т.ч. зарубіжних.

4. Розробка планів організаційно-виховної та культурно-спортивної роботи в Інституті та контроль за їх реалізацією.

5. Здійснення планування, організації та проведення загально-інститутських, культурно-масових та благодійних заходів.

6. Забезпечення взаємозв’язку з Радою студентського самоврядування.

7. Реалізація зв’язків Інституту з молодіжними громадськими організаціями, благодійними фондами.

8. Організація та проведення соціологічних досліджень, узагальнення одержаних даних та на основі проведених досліджень розробка рекомендацій щодо оптимізації виховного процесу.

9. Здійснення індивідуальної діагностики, консультування, корекційно-відновлювальної роботи та психологічної просвіти учасників навчально - виховного процесу.

Функціями Центру наставників та академічної доброчесності є:

- Організація роботи наставників академічних груп, посилення їх ролі у вихованні особистості студента.

- Контроль за спрямованістю змісту та результативністю організаційно-виховної роботи у групах.

- Підведення підсумків роботи наставників академічних груп студентів за поточний рік, виявлення кращих наставників, що проявили в найбільшій мірі організаторські та творчі здібності, інноваційні підходи до виховної роботи зі студентами.

- Організація та проведення конкурсу на кращого наставника академічної групи студентів.

- Розробка пропозицій директорату щодо відзначення та заохочення кращих наставників Інституту.

- Обмін та розповсюдження ефективних форм та методів організації роботи наставників, позитивного досвіду кращих наставників.

- Забезпечення об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

- Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти.

- Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

- Забезпечення дотримання студентами правил внутрішнього розпорядку, корпоративної етики.

- Проведення інформаційної роботи щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед студентів.

- Отримання та розгляд заяв, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників навчального процесу.

- Доведення результатів розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директору Інституту для подальшого реагування.

- Підготовка пропозицій, надання рекомендацій щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності у навчальний процес Інституту.

Функціями стипендіальної комісії є:

- Визначення показників участі студентів у науково-дослідній роботі, громадському житті та спортивній діяльності.

- Розгляд питань призначення позбавлення академічної стипендії здобувача вищої освіти за результатами семестрового контролю з урахуванням рейтингу семестрової успішності та додаткових балів, отриманих студентами.

- Розгляд питань призначення соціальної стипендії відповідної категорії здобувачів вищої освіти на підставі поданих заяв та наданих документів.

- Висунення кандидатур на призначення здобувачам вищої освіти стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іменних стипендій та подання для розгляду вченої ради Інституту.