Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Практична підготовкаНевід'ємною частиною освітньо-професійної програми підготовки здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів України є практична підготовка. Це – складова частина вищої освіти, що спрямована на формування здатності здобувачів до кваліфікованої виробничої праці за обраною спеціальністю.

Якісна професійно-практична підготовка – складова навчального плану та необхідна передумова працевлаштування випускників. Практика покликана підготувати майбутніх спеціалістів до реальної практичної роботи, забезпечити належний рівень професійної підготовки.

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів України


Концепція практичної підготовки здобувачів вищої освіти

Практична підготовка здобувачів вищої освіти в ЧТЕІ ДТЕУ є обов'язковою складовою освітнього процесу, планомірною і цілеспрямованою діяльністю щодо поглибленого здобуття студентами теоретичних знань та набуття практичних навичок з обраної освітньої програми на різних етапах навчання яка регулюється Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти ЧТЕІ ДТЕУ.

Метою практичної підготовки є закріплення і розвиток знань, умінь і навичок, набутих здобувачами під час навчання, та формування компетентностей майбутнього фахівця.

Завданням практики є вивчення структури та організації діяльності установ та підприємств за місцем проходження практики: ознайомлення з питаннями наукової організації праці; засвоєння методів дослідження задач, спрямованих на розв'язування конкретних виробничих проблем; поглиблення навичок роботи, набуття практичних навиків на робочих місцях.

До керівництва практикою студентів залучаються досвідчені викладачі Інституту та фахові спеціалісти, які працюють в організаціях, установах, на підприємствах, де проходить практика. Керівники практичної підготовки та здобувачі вищої освіти повинні дотримуватись академічної доброчесності та керуватись Положенням про дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЧТЕІ ДТЕУ, Етичним Кодексом здобувача вищої освіти ЧТЕІ ДТЕУ та Етичним Кодексом науково-педагогічного працівника /співробітника ЧТЕІ ДТЕУ.

Обсяг і тривалість практичної підготовки відповідає вимогам стандарту вищої освіти, визначається освітньою програмою, відображаються у навчальних планах і графіках освітнього процесу здобувачів вищої освіти на поточний навчальний рік.

Програми практичної підготовки: (кафедра фінансів, обліку і оподаткування; кафедра менеджменту, маркетингу і міжнародної логістики; кафедра харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного сервісу).Бази практики


Зразки документів для проходження практики: (все посилання)
Практична підготовка