Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Центр iнформацiйних технологiй ЧТЕІ ДТЕУЗагальні відомостіВ структурi Чернiвецького торговельно-економiчного iнституту центр iнформацiйних технологiй займає особливе мiсце. Оскiльки саме тут визначають основнi стратегiї розвитку iнституту в частинi використання iнформацiйних технологiй у навчальному процесі, методичній та управлінській діяльності вузу. Дiяльнiсть центру нерозривно пов'язана з життям iнституту.

Творчiсть i пошук - основнi риси характеру спiвробiтникiв ЦІТ. Колектив постiйно прагне позитивних змiн.

Центр не тiльки пiдтримує працездатнiсть iснуючого обладнання в iнститутi, а й координує комплекс робіт, пов’язаних з інформатизацією:

  - проектування, побудова та експлуатація загальноiнститутської мережi;

  - збiльшення матерiально-технiчної бази для забезпечення навчального процесу комп'ютерною та мультимедійною технікою;

  - впровадження Інтернет/Інтранет технологій;

  - забезпечення доступу до інформаційних ресурсів міжнародної мережі Інтернет;

  - використання сучасних інформаційних технологій у навчанні, насамперед впровадження в інституті дистанційного навчання;

  - розробка, адмiнiстрування i супровід прикладних програм, що обслуговують навчальний процес i адмiнiстративно-господарськi служби інституту;

  - впровадження системи автоматизації керування навчальним процесом.

Центр організовує різні комп’ютерні курси. Забезпечує доступ в Інтернет учасникам різних проектів.

Технічні та комп'ютерні засоби всіх навчальних аудиторій, лабораторій, кафедр та підрозділів інституту, об'єднанні в єдину телекомунікаційну мережу інституту.
Програмні проектиВпроваджена "Інформаційно - аналітична система" "Університет"

В рамках договору між Харківським національним університетом радіоелектроніки (ХНУРЕ) та ЧТЕІ КНТЕУ впроваджено 1 чергу інформаційно-аналітичної системи "Університет" з метою автоматизації ділових процесів інституту. Ведеться робота по впровадженню 2-ої черги. На часі підписання договору між ЧТЕІ ДТЕУ та ХНУРЕ.

Програма розвитку бiблiотечно-iнформацiйного обслуговування

Електронний веб-каталог

Бiблiотечний сервер iнституту надає доступ до каталогу книжкових видань та до бази перiодичних видань i статтей i працює в локальнiй мережi.База наповнюється працiвниками бiблiотеки.

Електронний каталог в локальній мережі

Також в локальній мережі інституту працює пошуковий клієнт електронного каталогу у вигляді окремого додатку. Його перевагами є більша зручність роботи порівняно з веб-каталогом, більша швидкодія та можливість зберегти отриманий перелік видань у форматі TXT або XLS.

Програма бібліотекаря

Працівники бібліотеки наповнюють базу періодичних та книжкових видань за допомогою окремого програмного засобу, створеного в ЦІТ. Програма “SLIB” працює за клієнт-серверною технологією і оновлює спільну для всіх бібліотечних проектів базу даних. З її допомогою виконуються всі дії з електронним каталогом, отримуються деякі звіти, специфічні для бібліотекарської справи.

Програма обліку книговидачі (викладачі)

Реалізовано програму для обліку книг на руках викладачів. Програма побудована за принципом замовлень – видачі конкретних екземплярів книг конкретній людині з фіксацією часу операції. Повернення відбувається подібним чином, можливе повернення замовлення по частинах. Історія замовлень зберігається.

На основі отриманих даних програма може нагадувати про закінчення терміну повернення із видачею звіта з прізвищами та книгами на руках. Також в арсеналі програми звіти наступного призначення:

  – книги у викладача;

  – боржники;

  – в кого книга;

  – в кого 2 і більше екземплярів однієї книги;

  – всі книги на руках.

З компютерів локальної мережі організовано доступ до повнотекстової бази електронних видань Центра учбової літератури: www.culonline.com.ua

Для дистанційного навчання розгорнуто на сервері ЧТЕІ ДТЕУ програмне забезпечення "Moodle" (Модульна Об'єктно-Орієнтована Навчальна Система). Розробляються дистанційні курси відповідно до світових стандартів.

У ЧТЕI ДТЕУ створено інституційний репозитарій академічних текстів, якій зберігає наукові та науково-методичні роботи викладачів ЧТЕI ДТЕУ.

Репозитарій працює за адресою: http://rps.chtei-knteu.cv.ua:8585/jspui/home.jsp?locale=uk

В рамках проекту "Подолання плагіату - запорука підвишення якості освіти". Впроваджено комп'ютерну систему обліку, збереження і порівняльного аналізу електронних текстів письмових робіт студентів "Антиплагіат". Система діє з червня 2007 року.

Для забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти, впровадження сучасних програмних засобів в організацію освітнього процесу, сприяння академічній доброчесності та підвищення якості освіти інститутом використовується система виявлення збігів/ідентичності/схожості Unichek з метою виявлення ознак плагіату в наукових на академічних роботах здобувачів вищої освіти. Роботи перевіряються в режимі реального часу, порівнюються з мільярдами веб-сторінок з Internet.

Створено електронну бібліотеку ЧТЕІ ДТЕУ, яка надає доступ до підручників і посібників, авторами яких є викладачі інституту - http://chtei-knteu.cv.ua/elbook/page.php

Реалізована повнотекстова база навчально-методичних видань, яка вміщує навчально-методичні праці викладачів нашого інституту. Доступно в локальній мережі ЧТЕІ ДТЕУ - http://elnmv.chtei-knteu.cv.ua/index.php

Для реалізації on-line навчання розгорнуто сервер веб-конференцій BigBlueButton - http://bbb.chtei-knteu.cv.ua

Створено чат-бот https://t.me/chtei_dteu_bot/, який надає всю необхідну інформацію про інститут: освітні ступені, приймальну комісію, підрозділи (кафедри, гуртожиток тощо) та контакти.

ЧТЕІ ДТЕУ присутній у соціальних мережах:

Facebook - https://www.facebook.com/ChteiKnute/

Instagram - https://www.instagram.com/chtei_dteu/

та має свій Youtube-канал - https://www.youtube.com/channel/UCYJQ5xls-oOP6qRdnXA016A/videos


Технічні проектиРозвиток мережі інституту

 • Мережа інституту складається з трьох доменів, розподілених за навчальними корпусами. Загалом в мережі налічується більше 400 робочих станцій.
 • Кожен навчальний корпус забезпечено серверами для вирішення організаційного формування мережі і додаткових службових задач, потреба в яких виникає у навчальному процесі.
 • Високошвидкісні оптоволоконні лінії об'єднують мережі окремих навчальних корпусів в загальну мережу інституту з можливістю безпечної передачі даних між віддаленими корпусами.
 • Локальна мережа обслуговується серверами на базі ОС Windows Server, ОС FreeBSD та сервером віртуалізації Citrix XenServer. Функціонал серверів розподіляється та змінюється залежно від поставлених навчальним процесом задач і сумісний з будь-яким програмним забезпеченням та сучасними інформаційними технологіями.
 • Завдяки такому підходу побудови локальної мережі інституту, навчальні аудиторії забезпечуються організованим доступом до Інтернету, файлових серверів та інших мережевих сервісів для обміну, зберігання та обробки інформації.

Розвиток Internet технологій

 • Доступ до глобальної мережі Інтернет забезпечують декілька виділених оптоволоконних ліній зі швидкістю порядку 50 Mbit/s.
 • Безпечний доступ робочих станцій до мережі Інтернет організовано з контролем трафіка інформації, що передається та приймається.
 • Поштовий сервер інституту забезпечує всіх користувачів поштовою адресою з можливістю доступу до поштової скриньки не тільки з локальної мережі, але і з глобальної мережі Інтернет.
 • Сервер відео конференцій дозволяє проводити так звані Вебінари з навчальними закладами інших міст України, а також різних країн світу.
 • Впроваджено WIFI HotSpot, що надає можливість користуватись Інтернетом з мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів та інших портативних пристроїв за технологією WIFI.
 • Для забезпечення Інтернет сервісів в інституті працює 9 серверів на базі ОС FreeBSD (4 з них віртуальні), які забезпечують роботу офіційної сторінки інституту www.chtei-knteu.cv.ua, дистанційного навчання http://dst.chtei-knteu.cv.ua:8280, електронної пошти, відео конференцій, WIFI доступу до Інтернету, тестування сайтів та проектів студентів, які є їх дипломними проектами та багато інших Інтернет-сервісів для потреб навчання.
 • Студентський гуртожиток забезпечується доступом до ресурсів Інтернет завдяки Ethernet мережі, що обслуговується Інтернет провайдером “Langate» та WIFI точками доступу від ВАТ «Укртелеком».


Положення про ЦІТ

Про насЦентр iнформацiйних технологiй ЧТЕІ ДТЕУ