Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Корисна інформаціяШановні Першокурсники, щиро вітаємо у спільноті студентів ЧТЕІ ДТЕУ!

Для кожного з вас настає надзвичайно цікавий час – нових можливостей, починань і мрій. Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету позиціонується як заклад вищої освіти, який дає молоді не лише знання, а й можливість для її самореалізації та самовдосконалення у різноманітних напрямах.

Ми подбали про комфортний початок вашого навчання! Для вас розроблено «Путівник першокурсника». Тут ви знайдете відповіді на всі питання!

Етичний кодекс здобувача вищої освіти (далі – Кодекс) Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно - економічного університету (далі – Інститут) є переліком правил та положень, що є орієнтиром для поведінки, взаємовідносин та дій здобувача вищої освіти, визначають його відповідальність перед спільнотою Інституту, державою і суспільством в цілому. Дія Кодексу поширюється на кожного Здобувача не залежно від рівня вищої освіти, спеціальності і форми навчання.


ЯК ОЦІНЮЮТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ В ЧТЕІ ДТЕУ?


Оцінювання результатів навчання студентів в інституті здійснюється за 100-баловою шкалою ДТЕУ у відповідності до Положення про оцінювання результатів навчання студентів у ЧТЕІ ДТЕУ.

Студентам, які повністю оволоділи програмою навчальної дисципліни на творчому рівні, можуть дати відповіді на всі питання курсу, опанували рекомендовану літературу, виставляють 90 - 100 балів. При цьому оцінку – 100 балів (за шкалою ДТЕУ), як виняток, можуть отримати тільки студенти які, крім відмінних знань за програмою дисципліни, виявили активність в науково-дослідній роботі за відповідною тематикою, стали призерами студентських олімпіад, виступали на конференціях тощо.

Студентам, які оволоділи програмою навчальної дисципліни на творчому рівні, проте у відповідях допустили неточності, ставлять бали 8289. Студентам, які в основному оволоділи програмою навчальної дисципліни на продуктивному рівні, проте у відповідях допускають несуттєві помилки, ставлять бали 7581.

Студентам, які показали задовільні результати оволодіння навчальною програмою дисципліни на репродуктивному рівні й при відповідях допускають помилки, ставлять бали 6974.

Студентам, які виявили мінімально достатній рівень знань з дисципліни, необхідний для продовження навчання, вивчили основні терміни дисципліни та орієнтуються в матеріалі базового підручника, ставлять бали 60 - 68.

Студенти, які за результатами вивчення дисципліни отримали незадовільні результати навчання (059 балів), повинні додатково виконати індивідуальні завдання для підвищення рівня своїх знань і повторно перескласти підсумковий контроль.


ЩО РОБИТИ ЯКЩО СТУДЕНТ НЕ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ОЦІНКОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ?


Спірні питання з проведення екзаменаційних сесій розглядаються апеляційною комісією, яка діє керуючись Положенням про апеляцію результатів підсумкового контролю знань здобувачів вищої освіти ЧТЕІ ДТЕУ та створюється розпорядженням директора інституту під його головуванням. У складі комісії окрім директора інститут або його заступника з навчально-педагогічної роботи, організації та забезпечення освітньо-виховного процесу присутні завідувач кафедри, за якою закріплена дисципліна, двох-трьох провідних викладачів кафедри, у тому числі лектора дисципліни. До складу комісії можуть бути включені представники ради студентського самоврядування.


Процедура оскарження контрольних заходів:

 • у день оголошення результатів письмового екзамену, але не пізніше наступного дня після оголошення результатів здобувач особисто подає апеляційну заяву на ім’я директора інституту. В заяві вказується причина подачі апеляції;

 • розпорядженням директора інституту створюється апеляційна комісія;

 • апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання в присутності здобувача, але не пізніше останнього дня сесії;

 • апеляційна комісія оцінює письмові відповіді здобувача, який подав апеляцію, на кожне завдання окремо за критеріями, визначеними в робочій програмі навчальної дисципліни. Додаткове опитування студента під час розгляду апеляції не допускається.За наслідками розгляду апеляції комісія приймає одне з трьох рішень:

 • виставлена оцінка з дисципліни відповідає рівню і якості виконаної роботи та не змінюється;

 • виставлена оцінка з дисципліни не відповідає рівню і якості виконаної роботи та знижується на … балів (вказується нова оцінка у балах, за національною шкалою та за шкалою ЄКТС);

 • виставлена оцінка з дисципліни не відповідає рівню і якості виконаної роботи та збільшується на … балів (вказується нова оцінка у балах, у національній шкалі та за шкалою ЄКТС).


Рішення апеляційної комісії доводиться до відома студента головою апеляційної комісії по завершенню розгляду апеляційної скарги в усній формі або – на вимогу студента – в письмовій формі. Рішення апеляційної комісії є остаточним та оскарженню не підлягає.ІНДИВІДУАЛЬНІ ГРАФІКИ НАВЧАННЯ/АКАДЕМІЧНА ВІДПУСТКА


Індивідуальний графік навчання формується згідно Положення про індивідуальний графік навчання студентів у ЧТЕІ ДТЕУ і надається студентам в окремих підтверджених документально випадках, а саме:

 • студент відносяться до категорії осіб з особливими освітніми потребами і неспроможні відвідувати заняття в Інституті (підтверджується відповідними документами органів охорони здоров'я та соціального захисту населення);

 • студент перебуває в лавах ЗСУ або у підрозділах територіальної оборони;

 • студент займається волонтерською діяльністю на підставі підтверджувальних документів;

 • студент знаходиться на особливо небезпечній території чи за кордоном під час воєнного стану;

 • навчання за дуальною формою здобуття освіти;

 • навчання за програмою академічної мобільності;

 • студент поєднує навчання з роботою за фахом (для здобувачів освітнього ступеня магістр та у виключних випадках – для студентів освітнього ступеня бакалавр);

 • студент бере участь у громадському та спортивному житті Інституту.


Для отримання індивідуального графіка студент подає в навчальний відділ заяву, в якій зазначаються причини переходу на навчання за індивідуальним графіком та додає відповідні підтверджуючі документи.

Індивідуальне навчання оформляється один раз на семестр. Продовження терміну індивідуального навчання на наступний семестр можливе за умови успішного виконання студентом усіх видів навчальних робіт і позитивних результатів підсумкового семестрового контролю знань з передбачених навчальним планом дисциплін.


Академічна відпустка

Академічна відпустка – це перерва у навчанні. Максимальна її тривалість складає один рік. Під час навчання в Інституті студент має право на отримання академічної відпустки, як правило, один раз. Всі відповіді на запитання щодо академічної відпустки можна знайти у статті освітнього форуму OSVITA.UA. Внутрішні правила щодо отримання академічної відпустка регулюються Положенням про відрахування, переривання навчання, переведення і поновлення здобувачів вищої освіти у ЧТЕІ ДТЕУ.

Здобувач може оформити академічну відпустку з таких підстав:

 • академічна відпустка за станом здоров’я;

 • у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності;

 • у зв’язку з військовою службою;

 • за сімейними та іншими особистими обставинами;

 • у зв’язку з вагітністю та пологами.


Увага! Академічна відпустка надається лише у випадках документального підтвердження причин, що її обумовлюють.

Для отримання академічної відпустки студент повинен:

 • прийти у навчальний відділ із документами, що є підставами для отримання академічної відпустки та підтверджують необхідність перерви у навчанні;

 • написати заяву на ім’я директора для отримання академічної відпустки.


На підставі заяви, підтверджуючих документів та обґрунтування начальника навчального відділу, директором Інститут розглядається можливість надання академічної відпустки.АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ


Академічна доброчесність – сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватись учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень.

Культура академічної доброчесності базується на згоді всіх учасників освітнього процесу дотримуватись норм і правил академічної етики і доброчесності, викладених у Положенні про дотримання академічної доброчесності педагогічними та науково-педагогічними працівниками та здобувачами вищої освіти ЧТЕІ ДТЕУ.
Коротко про доброчесність

Для забезпечення академічної доброчесності необхідно дотримуватись таких принципів: верховенства права; законності; соціальної справедливості; пріоритетності прав і свобод людини та громадянина; рівноправності; гарантування прав і свобод; науковості; професіоналізму та компетентності; партнерства і взаємодопомоги; поваги і взаємної довіри; відкритості і прозорості; відповідальності за порушення академічної доброчесності.

Більше корисної інформації Ви знайдете у розділі «Академічна доброчесність».АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ


Мобільність (Mobility) – ключовий принцип формування європейського простору вищої освіти, що передбачає різноманітні можливості з метою академічного і загальнокультурного взаємозбагачення студентів, слугує забезпеченню цілісності, якості, ґрунтовності набутих ними компетентностей.

Академічна мобільність передбачає участь студентів у навчальному процесі закладу вищої освіти України або за кордоном, проходження практичної підготовки з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін, практичної підготовки тощо.

Основними видами академічної мобільності в ЧТЕІ ДТЕУ є:

 • зовнішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практичної підготовки студентів Інституту у закладах вищої освіти за кордоном протягом певного періоду;

 • внутрішня академічна мобільність – навчання, включаючи проходження практичної підготовки, студентів Інституту в інших закладах вищої освіти України протягом певного періоду.

Академічна мобільність студентів здійснюється на підставі укладених ЧТЕІ ДТЕУ угод/меморандумів про співробітництво.

Організація академічної мобільності в інституті відбувається відповідно до Положення про академічну мобільність студентів Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету та Положення про порядок організації практики студентів за кордоном.

Можливість навчання студентів ЧТЕІ ДТЕУ за кордоном, за умови належного рівня знання ними іноземних мов (не нижче В1, В2) реалізується шляхом:

 • участі у проєктах освітньої програми Erasmus+ (можливість безкоштовного навчання протягом семестру та отримання стипендії );

 • навчання за бакалаврськими або магістерськими програмами у ЗВО-партнерах ЧТЕІ ДТЕУ;

 • участі в обміні студентами з метою навчання протягом семестру (переважно 4 місяці) в закордонних ЗВО-партнерах ЧТЕІ ДТЕУ;

 • здобуття грантів-стипендій урядів закордонних держав, міжнародних організацій та ЗВО на право навчання, вдосконалення знань іноземної мови тощо;

 • проходження практичної підготовки на підприємствах різних сфер діяльності розвинутих країн.

Участь у програмах академічної мобільності дає можливість отримати досвід навчання в іноземних закладах вищої освіти, удосконалити власні уміння та навики, навчитися краще адаптуватися до нового середовища, налагодити нові ділові контакти, розширити свої знання у всіх областях європейської культури і в подальшому підвищити конкурентоспроможність на ринку праці.

За інформацією, щодо актуальних програм академічної мобільності звертайтесь до Відділу науково-методичної роботи та міжнародних зв’язків, або на пошту naukv@chtei-knteu.cv.uaПСИХОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ'Я ТА БЕЗПЕКА


З метою створення комфортного та безпечного освітнього середовища адміністрація Інституту дотримується принципів свободи, доброчесності, гідності, взаємоповаги, психологічної культури та толерантності. Систематично проводяться інформаційна, організаційно-виховна та просвітницька робота, спрямована на підвищення рівня обізнаності щодо попередження конфліктів, пов’язаних із утисками, сексуальними домаганнями та іншими конфліктними ситуаціями; запобігання виникненню конфліктних ситуацій; своєчасне виявлення та врегулювання конфліктних ситуацій (Положення по врегулюванню конфліктних ситуацій в ЧТЕІ ДТЕУ).

Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету (далі - ЧТЕІ ДТЕУ) не підтримує та не підтримуватиме дискримінацію, сексуальні домагання, булінг, мобінг, кібербулінг, харасмент, приниження честі та гідності людини у будь- якій формі, оскільки така поведінка суперечить законодавству України, Статуту ДТЕУ, Етичним кодексам, не відповідає місії та цінностям ЧТЕІ ДТЕУ (Положення про запобігання та протидію дискримінації, сексуальним домаганням, булінгу, мобінгу, кібербулінгу, харасменту та іншим проявам неетичної поведінки в ЧТЕІ ДТЕУ).


Більше корисної інформації:


Як убезпечити себе та близьких в період військового часу

Безпека в цифровому середовищі - необхідні навички сучасності

Соціально-психологічна підтримка ЧТЕІ ДТЕУ


Корисна інформація