Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Асоціація випускників ЧТЕІ ДТЕУЗагальні відомостіМарараш Галина Григорівна – голова асоціації випускників ЧТЕІ ДТЕУ, директор ПП «Нью-Тон», голова Чернівецької міської громадської організації «Жіночий клуб «Успішна чернівчанка», випускниця ЧТЕІ ДТЕУ 1995 року, спеціальності «Економіка торгівлі».

Статут громадської організації «Асоціація випускників Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету»

Асоціація випускників Чернівецького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету зареєстрована Чернівецьким міським управлінням юстиції 17.04.2006 р., Свідоцтво № 29.

Основна мета діяльності – задоволення та захист законних соціальних, економічних, професійних, духовних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів, сприяння працевлаштуванню, підвищенню виробничого досвіду та розвитку кар’єри випускників ЧТЕІ ДТЕУ шляхом об’єднання інтелектуальних, професійних фінансових та інших можливостей своїх членів.

Головними завданнями є:
- надання правової, медичної, консультативної допомоги членам Асоціації у розвитку їхньої професійної діяльності;
- участь в організації і проведенні семінарів, конференцій, круглих столів, навчально-методичних заходів, симпозіумів, презентацій;
- участь в організації та підготовці лекцій, навчальних та просвітницьких курсів, виступів у засобах масової інформації, фестивалів та інших заходів;
- співпраця та укладання угод з науковцями з інших організацій з метою обміну виробничого досвіду з питань працевлаштування випускників ЧТЕІ ДТЕУ;
- сприяння організації відряджень українських фахівців за кордон і прийняттю в Україні іноземних делегацій та їх окремих представників для вирішення науково-дослідницьких питань, обміну досвідом;
- сприяння розвитку міжнародного співробітництва з питань працевлаштування випускників ЧТЕІ ДТЕУ;
- сприяння в організації виробничої та переддипломної практики студентів ЧТЕІ ДТЕУ;
- сприяння у працевлаштуванні випускників ЧТЕІ ДТЕУ;
- створення і зміцнення фінансової та матеріально-технічної бази.Членство в АсоціаціїЧленство в Асоціації є індивідуальним, фіксованим, облік членів Асоціації здійснюється Виконавчим директором.

Членом Асоціації може бути кожний дієздатний громадянин України, іноземний громадянин або особа без громадянства, які поділяють цілі і завдання Асоціації, визнають її Статут. Рішення про прийняття до членів Асоціації приймається Головою Асоціації на підставі особистої письмової заяви того, хто вступає.

Особа набуває статусу члена Асоціації з дати прийняття відповідного рішення Головою Асоціації. Голова Асоціації вправі запроваджувати сплату вступного членського внеску та щоквартальних членських внесків з визначенням їх розміру.

Членство в Асоціації припиняється у випадках:
- подання членом Асоціації письмової заяви про вихід на ім'я Голови Асоціації;
- несплати членських внесків протягом 6-ти місяців;
-виключення із Асоціації в разі порушення членом Статуту Асоціації, заподіяння шкоди у виконанні статутних завдань Асоціації, її фінансовому стану та репутації;
- у разі вчинення членом Асоціації правопорушення, яке тягне за собою кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

Виключення з членів Асоціації та припинення членства в Асоціації здійснюється за рішенням Загальних зборів, а в період між зборами - Головою Асоціації, з подальшим затвердженням на чергових Загальних зборах.

Члени Асоціації, які добровільно вийшли або виключені з Асоціації, не мають права на повернення вступного та членського внесків (в разі їх запровадження в передбаченому цим Статутом порядку).

Вітчизняні та зарубіжні наукові, культурні та суспільні діячі можуть отримати статус почесного члена Асоціації. Особа набуває статусу почесного члена Асоціації на підставі рішення Загальних зборів Асоціації, яке приймається простою більшістю голосів, а в період між Загальними зборами, на підставі рішення Голови Асоціації, з подальшим затвердженням на чергових Загальних зборах.

Почесний член Асоціації має право брати участь в роботі статутних органів Асоціації з правом дорадчого голосу.

Усі засновники Асоціації є її членами з дати державної реєстрації Асоціації в порядку, встановленому чинним законодавством України.Права і обов'язки членів Асоціації


Члени Асоціації мають право:

- брати участь у заходах, що здійснюються асоціацією;

- вносити пропозиції до керівних та контролюючих органів Асоціації з питань, що пов'язані з її діяльністю;

- обирати та бути обраним до керівних та контролюючих органів Асоціації;

- отримати інформацію про діяльність Асоціації;

- вийти зі складу членів Асоціації в будь-який час за власним бажанням.


Члени Асоціації зобов'язані:
- дотримуватись вимог Статуту Асоціації;
- брати посильну участь у діяльності Асоціації;
- виконувати рішення керівних та контролюючих органів Асоціації;
- своєю науковою працею та громадською діяльністю активно сприяти втіленню завдань та принципів Асоціації, які визначені у Статуті Асоціації.

Усі члени Асоціації мають рівні права незалежно від вчених звань та ступенів.

Асоціація випускників ЧТЕІ ДТЕУ проводить роботу над випуском книги «Випускники ЧТЕІ ДТЕУ». Дане видання стане першим загальноінститутським каталогом випускників такого формату. Видання буде містити в собі фотографії випускників та інформацію щодо їхніх професійних здобутків.

Практика публікацій такого роду довідників-каталогів широкого поширена серед асоціацій випускників західних університетів. Планується, що проект виявиться корисним і регулярно перевидаватиметься, стане повноцінною складовою суспільного життя інституту і його випускників.Випускники

Школа ділового успіху


Новини13 березня 2023 року за ініціативи Центру розвитку кар’єри, практичної підготовки та працевлаштування студентів і випускників відбувся захід щодо моніторингу працевлаштування випускників ЧТЕІ ДТЕУ.

[детальніше]


Асоціація випускників ЧТЕІ ДТЕУ