Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Наукова діяльністьЗагальні відомостіЗвіт про наукову діяльність у 2023 році


Звіт про наукову діяльність у 2022 році


Звіт про наукову діяльність у 2021 році
Всі науково-дослідні роботи, які проводяться вченими інституту, формуються у межах пріоритетних напрямів розвитку економічної науки, їхня тематика відповідає вимогам часу та відображає ті процеси, що відбуваються в економіці України на сучасному етапі.

Науковий потенціал інституту спрямований на дослідження актуальних економічних і соціальних проблем області та України, напрацювання дієвих методів управління галузевими сферами та підприємствами.

Науковцями інституту сьогодні розробляється 4 міжкафедральні та кафедральні науково-дослідні роботи та 3 - на замовлення підприємств.

Результати наукових досліджень впроваджуються у практичній діяльності підприємств, державних установ; оприлюднюються у наукових статтях, монографіях, доповідях на наукових конференціях, семінарах; використовуються у навчальному процесі.

Рівень забезпеченості кандидатами та докторами наук складає 97,3 %.

Важливим показником результативної діяльності інституту є наукові публікації. Так, протягом 2021-2023 років професорсько-викладацьким складом інституту опубліковано 1717 наукових та навчально-методичних праць.

Серед них 20 монографій і розділів монографій, 3 підручники, 18 навчальних посібників, 74 дистанційних курсів, 547 наукові публікації (в т.ч. 59 статей у наукометричних базах даних Scopus та Web of Science, 79 – у зарубіжних виданнях).

Окрім цього, науковцями інституту за останні два роки отримано 7 свідоцтв про авторське право та 8 патентів на корисну модель.

Загалом за п’ять останніх років науковцями інституту опубліковано 40 монографій, 70 навчальних посібників і 13 підручників.

Науково-педагогічні кадри інституту активно залучаються до розробки регіональних програм соціально-економічного розвитку області (Програма розвитку міста Чернівців, Програма підтримки розвитку малого підприємництва області, Стратегія розвитку туризму); спільних проектів з громадськими організаціями.

Лише протягом 2023 року кафедрами інституту проведено 5 конференцій, XІ Буковинський студентський фестиваль науки, 8 круглих столів, 39 лекцій, майстер-класів, семінарів за участю фахівців-практиків. Детальніше...
Пріоритетні напрямки наукових досліджень
Навчання в аспірантурі
Наукові заходи в ЧТЕІ
Монографії і навчальні посібники викладачів ЧТЕІ ДТЕУНаукова діяльність