Чернівецький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Сертифікована система управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015

Вища школа педагогічної майстерності і професійного розвиткуЗагальні відомостіВ 2004 році в ЧТЕІ КНТЕУ за ініціативою директора Ореховської Тетяни Миколаївни та заступника директора з науково-педагогічної, виховної роботи та гуманітарної політики Полянко Валентини Василівни була створена Вища школа педагогічної майстерності (ВШПМ). Директором її з перших днів створення було призначено Відмінника освіти України, професора, зав. кафедри обліку і аудиту Адамову Iрину Захарiвну, заступником директора – доцента кафедри економіки підприємства Головачук Тетяну Іванівну. Слухачами Вищої школи педагогічної майстерності з моменту її створення були всі молоді викладачі кафедр, які прийшли до викладацького корпусу зі студентських лав випускових кафедр, або ті, що прийшли на викладацьку роботу з інших навчальних закладів. У школі читався курс «Методика викладання у вищій школі», головна мета якого – готувати нову генерацію викладачів, здатних творчо мислити, розробляти і впроваджувати в навчальний процес нові технології навчання. В основу курсу було покладено коло питань, яке складає зміст педагогічної майстерності в організації навчального процесу. Програма курсу «Методика викладання у вищій школі» розкривала особливості вищої освіти і роль педагога в реалізації основних завдань освіти.

Починаючи з 2012 року, Вищу школу педагогічної майстерності очолювала доцент кафедри економіки підприємства Головачук Тетяна Іванівна, заступником було призначено – к.е.н., доцента кафедри обліку і аудиту Багрія Конона Леонідовича. Акцент у програмі курсу ВШПМ «Інноваційні методи викладання у вищій школі» ставився, насамперед, на вивченні і засвоєнні новітніх інноваційних методик викладання у вищій школі. Тому основне завдання слухачів школи полягало у засвоєнні основ професійної педагогічної діяльності та розробці навчально-методичного матеріалу, що базувався на сучасних інноваційних методах викладання. Кожен рік переглядався тематичний план Вищої школи педагогічної майстерності і вносилися деякі корективи з метою удосконалення якості її функціонування, поліпшення особистості викладача через формування його професійних і методичних умінь та навичок. Заняття у ВШПМ проводили провідні викладачі ЧТЕІ КНТЕУ.

Завершувалось дев’ятимісячне навчання у Вищій школі педагогічної майстерності підготовкою слухачами випускного проєкту, який за змістом був методичною розробкою з окремої дисципліни чи окремих розділів курсів із використанням новітніх інноваційних методик та його захистом. Захист випускної роботи відбувався у присутності комісії, створеної за наказом директора ЧТЕІ КНТЕУ. Після закінчення навчання та успішного захисту слухачам вручалися сертифікати про підвищення педагогічної кваліфікації.З вересня 2014 року Вища школа педагогічної майстерності, яку почергово очолювали доц. кафедри обліку і аудиту Багрій Конон Леонідович (2014-2016рр.), доцент каф. соціально-гуманітарних наук та права Добржанська Ірина Михайлівна (2016-2018рр.) та доц. кафедри менеджменту, міжнародної економіки та туризму Гищук Роман Миколайович (2018 – 2021рр.).

З січня 2022 року Вищу школу педагогічної майстерності та професійного розвитку очолює доктор економічних наук, професор, завідувачка кафедри фінансів та банківської справи Чорновол Алла Олегівна. Школа змінила свій формат роботи, найперше, це стало об’єднання викладачів із високою творчою активністю, із своїм баченням проблем навчально-виховного процесу, з високими результатами своєї практичної діяльності у яких поєднується як молодість так і безцінний досвід викладацької роботи.

Діяльність школи здійснюється шляхом проведення навчально-методичних семінарів та спрямована на виконання її завдань, якими: оновлення та розширення знань, формування нових професійних компетентностей її слухачів у психолого-педагогічній діяльності; засвоєння та впровадження інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання у практику викладання у закладі вищої освіти; вивчення, розповсюдження та використання передового педагогічного досвіду викладання у закладі вищої освіти; розроблення пропозицій стосовно удосконалення освітнього процесу, впровадження у практику викладання кращих досягнень науки, техніки і виробництва; застосування інформаційних технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних форм навчання, інформаційно-комунікативних технологій; здійснення діяльності стосовно підготовки науково-педагогічних працівників до використання ними в освітньому процесі сучасних інформаційних ресурсів; опанування науково-педагогічними працівниками сучасних методів розробки навчально-методичних матеріалів; проведення навчальних тренінгів, майстер-класів, навчально-методичних семінарів провідними спеціалістами для працівників ЧТЕІ ДТЕУ, обмін досвідом між викладачами різних кафедр.

За період існування Вища школа педагогічної майстерності випустила понад 100 слухачів.Положення про вищу школу педагогічної майстерності і професійного розвитку ЧТЕІ ДТЕУ

План засідань Вищої школи педагогічної майстерності і професійного розвитку ЧТЕІ ДТЕУ
на 2022-2023 навчальний рік

Новини25 січня 2024 року відбулося асідання Вищої школи педагогічної майстерності і професійного розвитку ЧТЕІ ДТЕУ.

[детальніше]
7 червня 2023 року на базі ЧТЕІ ДТЕУ було проведено засідання Вищої школи педагогічної майстерності і професійного розвитку за участю науковців ЧТЕІ ДТЕУ та всіх зацікавлених на тему «Інформаційна та цифрова безпека в сучасному освітньому середовищі вищої школи».

[детальніше]
23 лютого 2023 року за участю науковців ЧТЕІ ДТЕУ відбулося засідання Вищої школи педагогічної майстерності і професійного розвитку на тему «Можливості використання програмного забезпечення в освітньому процесі ЧТЕІ ДТЕУ».

[детальніше]
19 січня 2023 року за участю науковців Чернівецького торговельно-економічного інституту відбулося засідання Вищої школи педагогічної майстерності і професійного розвитку на тему «Академічна доброчесність у закладах вищої освіти».

[детальніше]
25 жовтня 2022 року відбулося чергове засідання Вищої школи педагогічної майстерності і професійного розвитку ЧТЕІ ДТЕУ за участю заступниці директора, доцента Ірини Лошенюк, керівниці Школи, професора, завідувача кафедри Алли Чорновол та науково-педагогічних працівників інституту.

[детальніше]
24 червня 2022 року відбулося засідання Вищої школи педагогічної майстерності і професійного розвитку ЧТЕІ ДТЕУ на тему «Обговорення пропозицій зовнішніх стейкголдерів щодо змісту освітніх програм підготовки здобувачів ЧТЕІ ДТЕУ».

[детальніше]


Вища школа педагогічної майстерності і професійного розвитку